องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.kohmanow.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2554
Updated 2020, AUG 28

หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวศิริวรรณ แสนนอก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.094-3599362
นางสาวเพ็ญนภา  ยุทธไชโย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.080-8928783
นางปราณี  รุจีกุลรัตน์
นางสาวเพ็ญนภา ยุทธไชโย
นายชำนาญ อาบสุวรรณ์
      ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯรักษาราชการแทน
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน
นายช่างโยธาฯรักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.081-2666390
โทร.080-8928783 โทร.062-1534279

 

นางปราณี  รุจีกุลรัตน์
นางปราณี  รุจีกุลรัตน์
นางสาวสุรีรัตน์ ประกอบวรการ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
นักพัฒนาชุมชนฯรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


โทร.085-6828149