วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป(กองช่าง) ราย รายนิวัช เป้ดทองหลาง เดือน กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป(กองคลัง) รายนายจำรัส เพชรดี เดือน กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาคนงานทั่วไป(กองคลัง) รายนางสาวชลธิชา ดูสันเทียะ เดือน กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป(กองช่าง) รายนายวินัย ผ่านอ้น เดือน กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป(สำนักปลัด) รายนางลำจวน ปัดภัย เดือน กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป(สำนักปลัด) รายนายประทึป ครูเกษตร เดือน กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป(สำนักปลัด) ราย นางลำจวน ปัดภัย เดือน กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยกู้ชีพ อบต.เกาะมะนาว เดือน กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2565
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ต้านยาเสพติดโลก /สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์/กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง