องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.kohmanow.go.th

 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)2567

ข้อมูลพื้นฐาน
1 โครงสร้าง
2 ข้อมูลผู้บริหาร
3 อำนาจหน้าที่
4 ข้อมูลติดต่อการติดต่อ
-

 

 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  กฏหมายหลัก
  กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
  กฏหมายเทศบาล
  กฏหมายการเลือกตั้ง

   

 • ข่าวประชาสัมพันธ์
  5 ข่าวประชาสัมพันธ์
  การปฎิสัมพันธ์
  6 Q&A
  - Social Network
  - facebook
  - เว็บไซต์ อบต.เกาะมะนาว
  - นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  แผนการดำเนินงาน
  - แผนดำเนินงานประจำปี
  7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
  8

  แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี

  -

  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

  9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  คู่มือปฏิบัติงาน
  10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
  การให้บริการ
  11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
  12 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  - รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจการให้บริการ
  13 E-Service
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  - รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (งานกองคลัง)
  14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  15 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  19 รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
  21 การขับเคลื่อนจริยธรรม
  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  - ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
  26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
  27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
  28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
  29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  - นโยบายไม่รับของขัวญ
  - การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องการทุจริต
  30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
  31 รายงานผลการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  - การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุุจริต
  32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
  - การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
  34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  35 รายงานผลการดําเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน