องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.kohmanow.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2554
Updated 2020, AUG 28

ติดต่อ - สอบถาม

  ชื่อ +
นายสเตท สากุลรัตนะ
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  081-9973511
  อีเมล์ + admin@kohmanow.go.th
 
  ชื่อ +

นางสาวศิริวรรณ แสนนอก

  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  094-3599362
  อีเมล์ + admin@kohmanow.go.th
 
 
  ชื่อ +

นางสาวเพ็ญนภา ยุทธไชโย

  ตำแหน่ง + รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  080-8928783
  อีเมล์ + admin@kohmanow.go.th
 
 
  ชื่อ +
นางสาวเพ็ญนภา ยุทธไชโย
  ตำแหน่ง + รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ +  080-8928783
  อีเมล์ + admin@kohmanow.go.th
 
  ชื่อ +

นายชำนาญ อาบสุวรรณ์

  ตำแหน่ง + นายช่างโยธา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 062-1534279
  อีเมล์ + admin@kohmanow.go.th
 
  ชื่อ +

นางปราณี  รุจีกุลรัตน์

  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  โทรศัพท์ +  081-2666390
  อีเมล์ + admin@kohmanow.go.th
 
 
  ชื่อ +

นางสาวสุรีรัตน์ ประกอบวรการ

  ตำแหน่ง + นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
  โทรศัพท์ +  085-6828149
  อีเมล์ + admin@kohmanow.go.th
 
 
  ชื่อ +
นางปราณี  รุจีกุลรัตน์
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  โทรศัพท์ +   081-2666390
  อีเมล์ + admin@kohmanow.go.th