องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.kohmanow.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2554
Updated 2020, AUG 28

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางปราณี  รุจีกุลรัตน์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
นางสาวพรทิพย์  หาญวิชา
 นางสาวนกแก้ว  งามสันเทียะ
นางนงนุช   เช็ดขุนทด
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 ครู ชำนาญการ
 ครู ชำนาญการ
 
นางสาวกมลทิพย์ ศรีปทุมานุรักษ์
 
นางสาวพรรณภา  เปล่งศรี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 
คนงานทั่วไป